drukuj

Statut

 Statut

Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego

na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków

„NOSKOWIACY” w Noskowie

 

 

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH Z DN. 19.11.2012  r.

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe na rzecz Rozwoju Wsi Nosków „NOSKOWIACY” zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§ 4

Siedzibą władz jest wieś Nosków w gminie Jaraczewo.

 

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nosków,

 2. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 3. działanie na rzecz wyrównania szans dzieci i osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 4. wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych, w tym rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieży.

 5. wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, podejmowanie działań profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy.

 6. przeciwdziałanie uzależnieniom , propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu.

 7. aktywizacja ośrodków wiejskich.

 8. ochrona środowiska.

 9. prowadzenie kursów, seminariów i szkoleń m.in. w zakresie nowych technologii i psychoedukacji oraz metod terapeutycznych. Edukacja rodziców w kierunku patologii społecznej, szkolenie i udoskonalenie umiejętności osób niepełnosprawnych.

 10. promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

 11. działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych.

 12. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację w/w celów.

 13. współdziałanie z ośrodkami pomocy społecznej i centrami pomocy rodzinie, PFRON, a także innymi publicznymi lub prywatnymi organizacjami w celu uzyskania funduszy na tworzenie bazy.

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie placówek oświatowych na zasadach prawem przewidzianych,

 2. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 3. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury poprzez prowadzenie zespołów ludowych,

 4. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,

 5. wspieranie działań społecznych i zawodowych w środowisku wiejskim,

 6. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Nosków,

 7. wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Nosków,

 8. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej, w tym organizacja współpracy międzynarodowej,

 9. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,

 10. działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

 11. prowadzenie działalności wydawniczej,

 12. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 13. aktywizacja społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją dzieci i osoby niepełnosprawne. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do zaspokajania potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy i opieki. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności”

  1. Grup samopomocowych

  2. Grup wsparcia

  3. Grup opiekuńczych

  4. Doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej

 14. tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym osiągnięcie największego poziomu rozwoju i przystosowania, funkcjonowania w środowisku (tworzenie i prowadzenie ośrodków pobytu czasowego, dziennego oraz stałego).

 15. zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym dostępu do nauki wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami.

 16. organizowanie obozów, turnusów, integracyjnych, wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, kursów tańca, aerobiku, zabaw, pikników, festynów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 17. organizowanie wolnego czasu poprzez zakładanie świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, półkolonii, działalność wiejskich dziecińców oraz innych działalności tego rodzaju.

 18. działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia.

 19. organizowanie festiwali, plenerów, warsztatów i innych imprez artystycznych.

 20. działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich zespołów – indywidualna lub zespołowa działalność psychologów, psychoterapeutów i specjalistów terapii uzależnień związana z diagnozą i terapią zaburzeń psychicznych.

 21. tworzenie lub pomoc w organizowaniu placówek wychowawczych dla niepełnosprawnych oraz kursów specjalistycznych.

 22. współpraca i wymiana doświadczeń z innymi podmiotami i organizacjami z Polski i zagranicy.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

 

 

 

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

  1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,

 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

  1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 15

  1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

  2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust.2 pkt 2) i 3).

 

§ 16

  1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

  2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 14 ust.2 pkt 3).

 

§ 17

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,

 4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

  1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

  2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

  3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

 

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

  2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

  3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

   1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

   2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.

 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,

 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

 7. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,

 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 9. inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

§ 24

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

  1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3). Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§ 25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa się z 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, które musi odbyć się w ciągu 14 dni od dnia Walnego Zebrania Członków, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego członka.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 27

  1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego, zastępcy i jednego członka.

  3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków. Pierwsze, po wyborze, posiedzenie Komisji Rewizyjnej musi odbyć się w ciągu 14 dni od dnia Walnego Zebrania Członków. Na tym posiedzeniu członkowie dokonują podziału funkcji między sobą.

 

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 29

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

  2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisy i spadki,

 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

 4. dotacje.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 32

 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

 2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.).